You are here

Vedtekter for Alsvåg Brass Band

§ 1. ORGANISASJON

Alsvåg Brass Band er stiftet i 1955 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF).

Korpset har som mål å ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring og motiverende aktiviteter, samt utvikle vennskapsamhold og organisasjonsarbeid for barn og voksne. Det vises for øvrig til korpsets virksomhetsplan, første gang vedtatt på årsmøtet i 2008.

§ 2. MEDLEMSKAP

 • Utøvende i korpset som har oppfylt medlemsforpliktelsene og de som årsmøtet har valgt til verv er medlemmer i korpset.
 • Opptak av utøvende medlemmer skjer av styret etter anbefaling fra dirigent. Ved opptak skal det nye medlemmet eller en foresatt skrive under på at at medlemsforpliktelsene aksepteres.
 • Korpset følger NMFs aldersbestemmelser.
 • Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.
 • Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til krets / forbund og kontingentinnbetaling følger kalenderåret.
 • Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember. Medlemmer som ikke har meldt seg ut av ABB innen denne dato blir avkrevd kontingent for påfølgende år.
 • Medvirkning i andre korps eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
 • Forutsetningene for å være medlem er:

-       Medlemskontingent betales innen 1. februar hvert år, og andre økonomiske forpliktelser betales til fastsatte tider.

-       Medlemmene møter på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles på forhånd.

-       Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlem og foresatte.

-       Permisjon kan innvilges for kortere perioder forutsatt at medlemsforpliktelsene for øvrig opprettholdes. Korpset kan ved behov disponere effektene til det medlem som er i permisjon.

 • Utmelding skal skje skriftlig til leder, og fratredelsen skal fortrinnsvis skje ved korpsårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt, og alle korpsets eiendeler skal være innlevert før utmeldingen godtas. Ingen refusjon av kontingent i løpet av året.
 • Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Etter tilråding fra korpsleder og/eller dirigenten kan et korpsmedlem som ikke følger påbud og lignende, utelukkes fra korpset for kortere eller lengre tid. Ved gjentakelse kan styret utelukke medlemmer for godt.

§ 3. ÅRSMØTE

 • Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
 • Årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Innkallingsfrist 2 uker.
 • Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det.
 • Innkomne saker skal være styret i hende 10 dager før årsmøtet.
 • Gyldig vedtak krever simpelt flertall.
 • Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.
 • Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall.
 • Styremedlemmer må være fylt 15 år.
 • På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 • Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

-       Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

-       Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

 • Følgende har tale - og forslagsrett:

-       Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

 • Følgende har talerett:

-       Representanter fra NMF

-       Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

 • Årsmøtet skal:

-       Godkjenne innkalling

-       Velge ordstyrer

-       Velge referent

-       Foreta opptelling over antall frammøtte stemmer

-       Behandle styrets årsmelding

-       Behandle regnskap

-       Behandle revisjonsberetningen

-       Behandle aktivitetsplan for neste sesong

-       Sette kontingent

-       Behandle innkomne saker

-       Foreta valg:

 • Leder                                velges for 1 år
 • Styremedlemmer            velges for 2 år (overlappende)
 • Kasserer                        velges for 2 år
 • Varamedlemmer            velges årlig
 • Korpsleder                        velges årlig
 • Uniformsansvarlig            velges årlig
 • Webansvarlig                velges årlig
 • Noteansvarlig                  velges årlig
 • Materialforvalter            velges årlig
 • 17. Mai-ansvarlig            velges årlig
 • 2 revisorer                      velges årlig
 • Valgkomité                     velges årlig (2 medlemmer + 1 vara)

-       Vedta instrukser for de ulike verv

§ 4. STYRET

Sammensetning

 • Styret velges av årsmøtet og består av minst 5 medlemmer
 • Korpsleder har møterett
 • Ungdomsrepresentant med møte og talerett i styret velges på første øvelse etter årsmøte

Fullmakter:

 • Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 • Styrets leder, eller den styret gir fullmakt, formgir og profilerer korpset.
 • Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer som det er behov for.
 • Styret skal foreta engasjement, ansettelser og avskjedigelser.
 • Styret har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

Innkalling til styremøter:

 • Styret innkalles når lederen eller 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 • Korpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.
 • Korpsets dirigent innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer til stede. I ikke fulltallige styremøter må saker vedtas enstemmig for å være gyldige.

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 5. DIRIGENT

Dirigenten har det musikalske ansvaret for korpset.

§ 6. KORPSDEMOKRATI

Medlemsmøte:

 • Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon ogdrøftinger for korpsets medlemmer. Det avholdes medlemsmøter etter de behov som styret og medlemmene har for å informere og drive korpset. Styret skal kalle inn til medlemsmøte m/foresatte i begynnelsen av hver sesong (i løpet av september) for å justere planer ift besetning og ønsker. Styret har fullmakt til å planlegge aktiviteter inn i kommende budsjettår. Styret må vurdere å kalle inn til ekstraordinær Generalforsamling dersom aktivitetens art og omfang (f. eks økonomi) er ekstraordnær.

Korpsutvalg:

 • Korpsutvalget består av korpsleder, dirigent og tre utøvende medlemmer som velges av og blant korpsets utøvende medlemmer. Disse skal reflektere instrumentgruppe og alderssammensetning.
 • Korpsutvalget har ansvar for å foreslå repertoar, aktiviteter, osv

Korpsleder:

 • Korpsleder leder korpsutvalget og har ansvaret for den daglige, løpende drift av korpset,
 • Korpsleder har ansvar for god kommunikasjon mellom styret, dirigent og korpsets øvrige medlemmer
 • Korpsleder har ansvar for at juniorkorpset velger en ungdomsrepresentant.
 •  

§ 7. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 • Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
 • I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Nord-Norge. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 • Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Nord-Norge dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.
 • Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier      

 

Revidert februar, 2012