You are here

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap i Alsvåg Brass Band

Velkommen til en organisasjon der alle medlemmer er viktig for at vi skal få det til å høres bra ut, og for å skaffe midler til drift av korpset.

Vi mottar en del støtte fra det offentlige og fra sponsorene, men medlemmene må i stor grad bidra med kontingent og dugnad for at vi skal kunne finansiere drifta. Det kan derfor være greit at alle vet hvilke forpliktelser som følger med et medlemskap i Alsvåg Brass Band.

Kontingent: må betales inne fristen. Dersom kontingenten ikke innbetales betraktes man som utmeldt av korpset, og kan ikke delta på korpsets aktiviteter.

Instrument: er forsikret til bruk i korpsets regi, og dersom det skal brukes i annet korps eller skolegang må man søke styret om dette. Korpset har en del utgifter på instrumenter som blir dårlig vedlikeholdt, og den enkelte musikant kan bidra til å få denne utgiftsposten ned. Det enkelte medlem har derfor ansvar for vedlikehold. Ved uforsvarlig behandling av instrumentet som medfører ødeleggelse kan korpset kreve erstatning fra medlemmet.

Noter/mapper: dess bedre disse blir tatt vare på, jo mindre ekstraarbeid og utgifter får vi.

Uniformer: Korpset har uniformsjakker og luer. Disse skal leveres nyrenset når medlemskapet opphører.

Den enkelte musikant må skaffe hvit skjorte, svart slips, svarte sokker og svarte sko, pen svart bukse (dressbukse)

Øvelser og opptreden: Korpsåret regnes fra januar til og med desember. Årsmøtet vedtar aktivitetsplan. Det vil framkomme av aktivitetsplan hvilke aktiviteter som korpset skal delta i (noen ganger kan det bli endringer underveis). Den enkelte musikant må gi beskjed til dirigenten dersom man ikke kan møte, og gjøre avtaler i god tid dersom det er prioriteringer/oppdrag man ikke kan være med på.

Arrangementer, konserter, loddsalg med mer:

konserter kan det være behov for at foresatte bidrar med praktisk arbeid.

Loddsalg/søndagskaféer (2-4 per år), her hard et vært vanlig at hvert medlem (familie) bidrar med gevinst til åresalg og kake til kaféen. Foresatt til korpsmedlemmer har kafévakt.

17. mai-lotteri (bøker) her er gevinstene gaver fra private, bedrifter og korpsmedlemmer som ønsker å gi en gevinst (verdi bør være over 250,-). Her forventes det også at det meste av bøkene blir solgt ut.

17. mai-arrangement: Dette er hovedinntektskilden for korpset og det krever at alle stiller opp. 16. mai pynter og ordner vi skolen. 17. mai leverer alle familier ei kake, og stiller opp på oppsatte vakter. Dersom noen har problemer med å ta vakta si, skal en selv skaffe noen til å ta denne. Musikanter vil være opptatt med spilleoppdrag det meste av dagen, men må også stille ved behov. Når arrangementet på Samfunnshuset er over rydder vi på skolen.

Dugnad: Korpset inngår sponsoravtaler som innebærer at vi må stille opp på dugnadsinnsats. Det føres oppmøtelister, slik at belastninga per medlem/familie blir mest mulig lik/rettferdig.

Øvingshelger, stevner, kurs og turer: Her vil det være behov for foreldre som reiseledere, og til å kjøre. Det vil være egenandel på slike tilbud.

 

Styret vil til enhver tid fordele ansvar for å gjennomføre ulike oppgaver, men er avhengig av det enkelte medlem og foresatte for å få gjennomført de ulike oppgavene.

Jeg er kjent med plikyter og oppgaver som følger med medlemskap i Alsvåg Brass Band, og vi letter beste evne prøve å bidra og holde meg orientert for at dette skal fungere.

 

 

Alsvåg …./….20..         medlem:………………………………       foresatt:…………………………

 

 

 

 

ABB vokabular: