You are here

Referat styremøte 26.01.10

Til stede: Tommy, Kristin, Audun, Thomas, Randi, Susanne

Øvrige: Vårin

Tid og sted: Fam Nordengs residens kl. 20

Refrat:

Referat fra forrige styermøte ble godkjent. 

Orienteringssaker:

Det ble orientert om medlemsmøtet

Oppfølging referatsaker:

Sak 5/09: Uniformskomite

Randi redgjorde. Ellen, Lill og Randi utgjør arbeidsgruppe. Til neste styremøte skal gruppa legge fram to forslag til videre behandling:

a) med uniform

b) uten uniform 

Sak 6/09 Utenlandstur

Det ble orientert om at medlemsmøtet ønsker å utsette utenlandstur slik at flere kan være med. Styret velger å forholde seg til dette.

Sak 7/09 Årskonsert

Borge Brass Band kommer ikke, men Torstein Aagaard-Nilsen er bestilt. Transport og overnatting i boks. Audun reserverer samfunnshuset, men vi velger kanskje å bruke gymsalen.

Sak 8/09 Hokus & Pokus

Nøkler: Vårin

Billetter: Kristin tar kontakt med Trond Ståle. Forhåndssalg. 

PR & annonse: Audun

Korpset: Vårin

Rigging og pynting: Sylvi (Audun informerer)

Rydding: Vårin (korpset) 

 


Sak 12/09 Slogfunk

Utkast til kontrakt ble diskutert. Premisser:

- ikke økonomisk risiko,

- ikke mer enn 5 show i utgangspunktet (må være opsjon)


Saker til behandling:

Sak 14/09 Øvingssted og lagerrom

Styreleder er orientert om at ABB må ta utgangspunkt i at vi bare får ett lagerrom til disposisjon etter ombygging av gymsal.

Vedtak:

Materialforvalter tar en gjennomgang av det totale lagerbehovet til ABB og tar kontakt med rektor ved Alsvåg skole for å se på mulige løsninger.

Materialforvalter vurderer også om det kan være praktisk mulig for ABB  å gjennomføre øvinger i den nye kantina på skolen.

Vedtaket var enstemmig. 

Sak 15/09 Reiseaktivitet 2010

Dersom vi ikke klarer å komme oss på utenladstur i 2010 bør det vurderes å reise på alternativt arrangement. Dersom NNM blir i Lofoten, noe som muliggjør dagsreise for deltakelse, blir dette ekstra relevant. 

Vedtak:

Styreleder vurderer sammen med korpsleder alternativer og legger disse fram for korpsutvalget. Forslag legges fram på førstkommende styremøte.

Vedtaket var enstemmig.  

 

 

ABB vokabular: